Geotechnika, czyli jak ważne są badania gruntu?

W budownictwie każdy etap procesu powstawania budynku ma ogromny wpływ na ostateczny wygląd obiektu. Zwykle inwestor skupia się głównie na części architektonicznej projektu, pozostałe prace w całości powierzając doświadczonym inżynierom. Do takich właśnie robót należą badania geotechniczne, które służą określeniu warunków gruntowo-wodnych występujących na danym terenie.

Geotechnika i jej zastosowanie

geotechnikaJest to bardzo istotny etap, ponieważ ustalone parametry podłoża mają ogromny wpływ na sposób posadowienia oraz dobór konstrukcji obiektu. Pomimo że wpływ na wygląd obiektu ma cała konstrukcja, jednym z elementów wymagających największej uwagi są właśnie fundamenty. Muszą one gwarantować bezpieczne przenoszenie obciążeń na grunt, w przeciwnym razie konstrukcja znacznie nadmiernie osiadać. Jak łatwo się domyślić, na ostateczny kształt i formę tej części konstrukcji inżynierowie mają ogromny wpływ. Znacznie mniejsza, a nawet w wielu przypadkach niemożliwa, jest ingerencja w strukturę samego gruntu. Jedynym rozwiązaniem jest dopasowanie się do panujących w terenie warunków, a żeby to zrobić trzeba jak najlepiej poznać ośrodek gruntowy. Właśnie dlatego geotechnika i jej zastosowania są tak istotne. Pozwalają na precyzyjne określenie rodzaju gruntu oraz konkretnych parametrów.

geotechnikaNajczęściej badania rozpoczynają się od udania się w teren i wykonania odwiertów, podczas których pobiera się próbki rodzime. Na ich podstawie w laboratorium wykonuje się normowe oznaczenia cech fizycznych, chemicznych i mechanicznych podłoża. Do jednych z najważniejszych należy wilgotność naturalna, uziarnienie oraz zagęszczenie. Na ich podstawie wyznacza się stopień zagęszczenia, granicę plastyczności oraz granicę płynności, które mają bezpośredni wpływ na nośność podłoża. W geotechnice znaczenie mają także inne właściwości podłoża. Nie bez znaczenia jest położenie zwierciadła wód gruntowych, ułożenie mas ziemnych czy nawet występowanie w okolicy zbiorników wodnych. Istotne jest także to, czy prace mają odbywać się na terenach pogórniczych. Odpowiednie określenie parametrów gruntu pozwala na zakwalifikowanie obiektu do konkretnej kategorii geotechnicznej.

Ma ona bezpośredni wpływ na rodzaj zastosowanej konstrukcji. Szczegółowy zakres pracy geologa zależny jest też od wielkości i przeznaczenia obiektu. Im większa i cięższa konstrukcja, tym bardziej oddziałuje ona na środowisko, a tym samym na podłoże. Dlatego im bardziej skomplikowany jest powstający obiekt, tym więcej czasu i pieniędzy należy poświęcić na wykonanie badań i sporządzenie ekspertyz.